Czym są hałdy? Rola i znaczenie

Hałdy to formy ukształtowania powierzchni.

Te wysypiska odpadów przemysłowych: popiołu i żużlu, powstają w wyniku działalności kopalni, zakładów hutniczych lub zakładów, związanych z energetyką.

Określane są jako nieużytki.

 

Jaką funkcję pełnią hałdy górnicze?

W polskim krajobrazie najczęściej można dostrzec hałdy górnicze, inaczej kopalniane.

Razem z węglem wydobywa się inne materiały. Na każdą tonę uzyskanego surowca przypada 300 kg odpadów, składowanych właśnie na hałdach. Są to:

  • skały płonne,
  • węgiel kamienny,
  • muł węglowy.

Ze względu na ich łatwopalność, hałdy są systematycznie wygaszane.

Praktykuje się także odzysk węgla, który można wykorzystywać następnie do celów budowlanych.

Część hałd usuwa się, a pozostałe tereny przeznacza na cele budowlane lub inwestycyjne.

Inne wysypiska są systematycznie zalesiane. W efekcie tworzą osobny ekosystem, urozmaicający krajobraz i będący miejscem rekreacji okolicznych mieszkańców.

 

hałdy gurnicze

Rola hałd pohutniczych

Na hałdach pohutniczych znajduje się przede wszystkim żużel i piasek, główne odpady przemysłu hutniczego.

W topniczych piecach spala się koks i rudę, w rezultacie czego powstaje stal oraz żużel.

Oferowane przez naszą firmę kruszywa hutnicze produkowane są na bazie żużli stalowniczych i wielkopiecowych, pochodzących z produkcji hut Arcelor Mittal Poland S.A, a także z własnych hałd.

Eksploatacja własnej hałdy przez nasze przedsiębiorstwo umożliwia klientom dostęp do szerokiego zakresu kruszyw różnego rodzaju. Stosowane mogą być w drogownictwie i budownictwie kubaturowym.

 

Jak powstają hałdy z przemysłu energetycznego?

Hałdy z żużlu i popiołu powstały na skutek spalania węgla kamiennego do celów energetycznych. Odpady te stosuje się do produkcji materiałów budowlanych i utwardzania gruntów pod drogi.

Jeśli hałda nie jest użytkowana obsadza się ją drzewami i krzewami. To kolejny przykład tworzenia się ekosystemów na hałdach: po wielu latach od zalesienia, obserwuje się na nich rosnącą populację  saren, dzików i zajęcy.

Hałdy zatem można użytkować na różne sposoby i zagospodarowywać je w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.