Dlaczego rozmiar kruszywa ma znaczenie?

Kruszywo to materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego, który może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Od tego, gdzie i w jakim stopniu będzie możliwe jego użycie zależy rodzaj oraz rozmiar kruszywa. Inne będzie wykorzystywane w mieszkankach betonowych, inne w mieszkankach drogowych, a jeszcze inne do ozdobienia przestrzeni wokół domów.

Rodzaje kruszywa

Kruszywa to materiały wykorzystywane głównie w budownictwie na szeroką skalę. Są składnikiem betonów, zapraw, ale też wykorzystywane do utwardzania podłoża również na ogromną skalę. Ze względu na konieczność zaspokojenia potrzeb rynku budowlanego produkowane jest kilka rodzajów kruszywa, ponieważ każde będzie wykorzystywane w innej gałęzi budowlanej. I tak przyjmując kryterium ziarnistości kruszywa możemy wyróżnić jego następujące rodzaje:

  • kruszywa drobne posiadające ziarenka o wymiarach mniejszych albo równych 4 milimetrom,

  • kruszywa grube posiadające ziarenka o wielkości ponad 4 milimetry,

  • kruszywa o ciągłym uziarnieniu będące które mieszanką dwóch wcześniejszych typów.

Kruszywa możemy podzielić również ze względu na sposób ich pozyskiwania. W tym przypadku mówimy o kruszywach naturalnych i sztucznych. Kruszywa naturalne, inaczej pochodzenia mineralnego otrzymuje się w procesie samoistnej erozji skał lub mechanicznego rozdrobnienia skał litych występujących w przyrodzie w postaci luźnych odłamków skalnych. Ten proces nazywa się łamaniem i dotyczy takich kruszyw jak grys, miał, kliniec czy tłoczeń. Powstałe kruszywa można poddać procesowi uszlachetnienia poprzez ich przesiewanie i płukanie. Wtedy uzyskujemy dobre jakościowo kruszywo, które można wykorzystać w wielu gałęziach budownictwa. Kruszywa naturalne można pozyskiwać w kopalniach piasku, żwiru, ale też hutach oraz z dna rzek i jezior.

Kruszywa sztuczne z kolei pozyskuje się w wyniku termicznej modyfikacji kruszyw mineralnych lub odpadowych. Można poddać je procesowi wypiekania co prowadzi do powstania keramzytu.

taśmy transportowe kruszyw

Rozmiar kruszywa

Ma znaczenie głównie ze względu na późniejsze zastosowanie. Każde tworzywo budowlane powstające na bazie kruszywa ma własne funkcjonalności i powinno zawierać określone parametru części składowych. Jeśli będą one zbyt małe lub zbyt duże może wystąpić ryzyko, że tworzyw budowlane nie będzie spełniać norm, a powstające drogi czy spoiny budowlane będą ulegać rozpadowi. I tak ze względu na zastosowanie możemy wyróżnić następujące kruszywa:

  • Drobne o wielkości ziaren do 2 mm. Zalicza się do nich piasek oraz mączkę wykorzystywane głównie do sporządzenia zapraw murarskich i tynkarskich, podsypek wyrównujących podłoża oraz składnik wypełniający w mieszankach betonowych.

  • Średnie o wielkości ziaren 2-63 mm. Zalicza się do nich żwir i tłuczeń będące podstawowym składnikiem mieszanek betonowych. Służą głównie do wyrównywania i utwardzania podłoży.

  • Grube o wielkości ziaren powyżej 63 mm. Są wśród nich otoczaki oraz kamień łaman. Wykorzystuje się je do utwardzania gruntu, wznoszenia murów i jako uzupełnienie mieszanki betonowej.