Główne rodzaje kruszyw drogowych

Podczas budowy dróg i autostrad stosuje się różnorodne materiały pochodzenia naturalnego i przetworzone z odpadów produkcyjnych i wydobywczych. Najczęściej są to kruszywa i masy ziemne, które spełniają wszystkie wymagania i normy budowlane i wchodzą w skład surowców przeznaczonych do budownictwa drogowego.

Kruszywa do budowy dróg - naturalne i sztuczne

Kruszywa to materiały sypkie o pochodzeniu organicznym lub mineralnym. Wśród nich wyróżniamy kruszywa naturalne i sztuczne.

  • Kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego są rozdrobnione w wyniku erozji lub procesu mechanicznego rozdrobnienia skał litych. Najczęściej poddawane są dodatkowemu przygotowaniu, czyli przesiewaniu i płukaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń. Kruszywa naturalne pozyskiwane są z dna rzek, jezior, kopalni piasku i żwiru. Dzielą się na żwirowe i łamane pod wpływem mechanicznego rozdrobnienia skał, np. grys i tłuczeń. Przykładowym kruszywem jest żwir, czyli osadowa skała okruchowa, która występuje w luźnej postaci o średnicy od 2 mm do kilku centymetrów. Stosowany jest do produkcji betonów towarowych i mas bitumicznych. Używany jest do podbudowy drogi. Wspomniany wcześniej grys to kruszywo mechanicznie rozdrobnione, wykorzystywane do budowy warstwy wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej. Tłuczeń stosuje się do tworzenia nawierzchni kolejowych, drogowych i betonów. Cechuje się szorstkimi ziarnami.
  • Kruszywa sztuczne powstają z przetworzonych odpadów produkcyjnych hutniczych i górniczych. Można je podzielić na kruszywa pochodzenia mineralnego, które powstały w wyniku termicznej obróbki lub innej modyfikacji, oraz kruszywa pochodzenia mineralnego z recyklingu, powstałe podczas obróbki nieorganicznych materiałów używanych wcześniej w budownictwie. Można je również podzielić ze względu na grubość ziaren kruszywa. W tym przypadku wyróżniamy: kruszywa drobne, grube, wypełniacze, naturalne i kruszywa o uziarnieniu ciągłym. Wszystkie kruszywa drogowe są poddawane odpowiednim analizom i sprawdzane są pod kątem jakości, w związku z czym stanowią budulec dróg spełniający wszystkie najważniejsze normy i standardy.

walec wyrównujący asfalt