Podział kruszyw sztucznych

Sztuczne kruszywa stosowane są w budownictwie, a także w produkcji materiałów budowlanych. Uzyskiwane są w wyniku procesów przemysłowych, które obejmują termiczną lub inną modyfikację kruszywa pochodzenia mineralnego. Co więcej, kruszywa sztuczne obejmują również różnego rodzaju kruszywa z recyklingu.

Podział kruszywa sztucznego

Ze względu na stopień uziarnienia możemy wyróżnić następujące kruszywa sztuczne:

 • kruszywa drobne (ziarna do 4 mm)
 • kruszywa grube (ziarna od 4 mm do 63 mm)

W Polsce najczęściej używane są kruszywa sztuczne takie jak:

 • Kermazyt - jest to sztuczne kruszywo lekkie. Występuje w postaci nieregularnych granulek o brunatnej barwie. Uzyskiwane jest poprzez wypalenie surowców ilastych, które pęcznieją w wysokich temperaturach. Znajduje zastosowanie w materiałach budowlanych z betonów lekkich i do ocieplania ścian i stropów.
 • Łupkoporyt - kruszywo sztuczne wytwarzane przez spiekanie łupków przywęglowych i przekruszenie spieku. Łupkoporyt ze zwałów pozyskuje się poprzez rozdrobnienie łupków przywęglowych samoczynnie przepalonych w zwałach.
 • Pumeks hutniczy - pozyskuje się z płynnego żużla wielkopiecowego przez szybkie studzenie wodą.
 • Kruszywo z żużla paleniskowego - pozyskuje się poprzez odsianie z żużla paleniskowego popiołu, a następnie rozdrobnienie i rozsiewanie na frakcje pozostających spieków.
 • Popiół lotny - powstaje w stanie zawieszenia przy spalaniu zmielonego węgla kamiennego w paleniskach elektrowni. Następnie wychwytuje się go z gazów spalinowych przy pomocy elektrofiltrów.
 • Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych - pozyskuje się poprzez rozdrobnienie i rozsianie na frakcje żużla stalowniczego, pozyskanego jako produkt uboczny w procesach wytopu stali.
 • Żużel granulowany - składa się z krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami związków magnezu, żelaza, siarki i manganu. Granulki otrzymuje się poprzez szybkie studzenie ze stanu płynnego.
 • Glinoporyt - pozyskuje się przez spieczenie surowców ilastych i rozkruszenie spieku.
 • Węglanoporyt - pozyskuje się przez kruszenie skał wapiennych lekkich.

kruszywa sztuczne