Przyszłość kruszyw hutniczych

Obecnie w naszym kraju realizuje się wiele inwestycji budowlanych, w tym również drogowych i kolejowych, dlatego też zapotrzebowanie na wysokiej jakości kruszywo jest duże. Ma to wpływ m.in. na wzrost produkcji kruszywa hutniczego, które z powodzeniem zastępują kruszywa naturalne, a ze względu na stopniowe pogarszanie się jakości bazy surowcowej w przyszłości tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.

Co wpływa na rosnące zapotrzebowanie na kruszywa?

Jest wiele czynników, które mają i będą mieć w również w przyszłości wpływ na zapotrzebowanie na kruszywa hutnicze. Przyczynia się to tego przede wszystkim wciąż rosnąca potrzeba rozbudowy infrastruktury transportowej, mieszkaniowej, usługowej itp. Inwestycje budowlane, takie jak m.in. budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kontynuacja rozbudowy i modernizacji dróg kołowych i kolejowych, mogą wiązać się z problemami wynikającymi z niedostatku odpowiednich mocy przerobowych, a także z dostawami kruszyw od producentów. Dla branży kruszyw to z jednej strony spore wyzwanie, z drugiej strony stanowi szansę na rozwój ze względu na konieczność wdrażania jeszcze bardziej zaawansowanych metod produkcyjnych technologii eksploatacyjnych. 

 

ciezarowka

Kruszywa alternatywa — nowe perspektywy

Kruszywa alternatywne stanowią uzupełnienie rynku kruszyw naturalnych. Ze względu na konieczność realizacji zrównoważonego rozwoju gospodarki, uwzględniającego uwarunkowania środowiska naturalnego, rolnicze czy infrastrukturalne, podejmowane są działania zmierzające poprawy jakości i efektywności wykorzystania zasobów wtórnych i odpadowych.

Kruszywa alternatywne coraz częściej znajdują zastosowanie w budownictwie, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (np. beton). Za sprawą rozwoju technologicznego wykazują porównywalne właściwości fizykochemiczne do kruszyw naturalnych, a jednocześnie są od nich tańsze. Ich zastosowanie niesie też wiele korzyści środowiskowych, ponieważ sprzyjają one ochronie zasobów naturalnych, generują mniejsze ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach i pozwalają na odzyskiwanie terenów zajmowanych przez składowiska. Względy ekologiczne również w znacznej mierze przemawiają za wzrostem produkcji kruszyw alternatywnych.