Specyfika kruszyw alternatywnych

Kruszywa alternatywne (sztuczne i z recyklingu) są uzupełnieniem wobec kruszyw naturalnych. Produkcja kruszyw alternatywnych z surowców odpadowych i towarzyszących stanowi realizację głównych celów i zasad związanych z nowoczesną gospodarką odpadami, do których zaliczamy m.in.:

 • minimalizację wielkości odpadów i ich niekorzystnego wpływu na środowisko
 • odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska
 • unieszkodliwienie pozostałych odpadów

 

Podział surowców odpadowych w zależności od ich pochodzenia

Kruszywa alternatywne możemy podzielić na następujące podgrupy:

Odpady hutnicze:

 • żużel wielkopiecowy granulowany
 • żużel wielkopiecowy kawałkowany
 • żużel stalowniczy
 • żużel metali kolorowych

Odpady górnicze:

 • łupek przepalony
 • łupek nieprzepalony
 • inne skały

Odpady elektrowniane i ciepłownicze

 • popioły lotne
 • mieszaniny popiołowo-żużlowe
 • popioły lotne i żużle z fluidalnego spalania węgla
 • popiołu i żużle zawierające produkty odsiarczania spalin

Odpady budowlane i ceramiczne

 • kruszywa z recyklingu betonu
 • kruszywa z recyklingu cegieł
 • kruszywa z recyklingu asfaltu
 • kruszywa z recyklingu odpadów ceramicznych

 

koparka na tle kruszyw

Przykładowe sposoby zastosowania kruszyw wtórnych z recyklingu

Kruszywa alternatywne znajdują zastosowanie przede wszystkim budownictwie do celów takich jak m.in.:

 • kruszywo do betonu
 • kruszywo doziarniające do gruntów, nawierzchni twardej nieulepszonej, podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych, wzmacniających, stabilizowanych mechanicznie
 • w zasypkach obiektów inżynierskich wykonywanych z gruntów kamienistych i gruboziarnistych
 • materiał wypełniający do podbudowy pomocniczej
 • budowa nasypów
 • na warstwy mrozoodporne, odsączające
 • produkcji wyrobów ceramicznych
 • zasypki m.in. obiektów inżynierskich, wykopów na instalacje, przyczółków i konstrukcji oporowych
 • makroniwelacje terenów
 • zimowe utrzymanie dróg jako kruszywo uszorstniające

Warto przy tym pamiętać, że główną kruszywa alternatywne są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie liniowym, zwłaszcza drogowym.

Zastosowanie kruszyw alternatywnych wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, stąd z też z całą pewnością ich produkcja będzie wzrastać.