Utylizacja odpadów w świetle przepisów

Utylizacja to sposób na wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu. Przetwarzaniu mogą podlegać różnego rodzaju odpady, w tym również odpady żelazonośne czy odpady pohutnicze.

 

Złoża surowców naturalnych są ograniczone, dodatkowo pojawiają się trudności w ich wydobyciu ze względu na inne sposoby użytkowania gruntów, a także coraz więcej regulacji wprowadzanych w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie w krajach UE coraz bardziej dąży się do zwiększenia ilości zasobów pochodzących z utylizacji odpadów. Dotyczy to przede wszystkim kruszyw alternatywnych, które nie tylko spełniają niezbędne normy jakościowe, ale również ich wytworzenie jest mniej kosztowne i obciążające środowisko w porównaniu z kruszywami naturalnymi.

Normy jakościowe względem kruszyw alternatywnych

Kruszywa wytwarzane ze zutylizowanych odpadów wcale nie oznaczają gorszej jakości. Niekiedy bywa wręcz przeciwnie, gdyż udoskonalone metody i technologie pozwalają obecnie uzyskiwać materiał o pożądanych właściwościach, których naturalne kruszywa często nie zapewniają. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby odpady do produkcji kruszyw spełniały podstawowy warunek — niezależnie od surowca, z którego pochodzą, muszą być zgodne z wymogami norm PN-EN. Normy te regulują również zakres zastosowania kruszyw. Znaczenie kruszyw z recyklingu będzie stale rosnąć

W niektórych krajach UE istnieją już uregulowania prawne, określające dokładnie, jaka część odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych musi zostać ponownie użyta (tak jest m.in. w Niemczech). W Polsce nie ma oficjalnych uregulowań w tym zakresie, jednak zauważalne jest, że znaczenie kruszyw z recyklingu sukcesywnie rośnie i przewiduje się, że tendencje wzrostowe będą się utrzymywać. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in. wyczerpujące się zasoby naturalne, rosnąca ilość robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Produkcja kruszyw alternatywnych z surowców odpadowych to realizacja najważniejszych celów oraz obowiązujących w UE zasad racjonalnego gospodarowania odpadami, do których zaliczamy m.in. minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko, odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwianie pozostałych odpadów.

maszyny na placu