Zastosowanie kruszyw żwirowo-piaskowych

Kruszywa żwirowo-piaskowe w zdecydowanej mierze używane są w budownictwie do produkcji różnego rodzaju betonów oraz wyrobów betonowych, głównie betonu towarowego, prefabrykatów, suchych mieszanek i tzw. chemii budowlanej.

Tradycyjnie do produkcji betonów i wyrobów betonowych używane są przede wszystkim mieszanki i pospółki. Obecnie jednak znacznie rośnie zapotrzebowanie na wyroby znacznie lepszej jakości, dlatego też coraz więcej producentów kruszyw budowlanych wykorzystuje do tych celów żwir i uzupełniająco piaski kwalifikowane (uszlachetnione), zmniejszając udział mieszanek klasyfikowanych (przesiewanych) oraz minimalizując do niezbędnego minimum udział pospółek (nieklasyfikowanych mieszanek piasku i żwiru wydobytych bezpośrednio ze złoża).

Przykłady zastosowania kruszyw żwirowo-piaskowych

Kruszywa żwirowo-piaskowe stosowane są przede wszystkim w budownictwie kubaturowym (mieszkaniowo-usługowym, towarowym) oraz w drogownictwie. Wykonuje się z nich również płyty i kostki betonowe dla budownictwa komunikacyjnego, prefabrykowane elementy konstrukcyjne, zaprawy i suche mieszanki, elementy ścienne z betonu zwykłego i rury betonowe.

Szacuje się, że kruszywa żwirowo-piaskowe stanowią ok. ¾ produkcji kruszyw naturalnych, zalegających na powierzchni całego kraju i eksploatowanych we wszystkich województwach.

Kruszywa żwirowo-piaskowe mogą być wydobywane z zastosowanie trzech podstawowych technologii:

  • lądowej (suchej)
  • spod wody (wodnej)
  • mieszanej (lądowo-wodnej)

Metody pozyskiwania kruszyw zależą w głównej mierze od warunków geologiczno-górniczych, takich jak m.in. wielkość zasobów, głębokość zalegania i miąższość złoża, warunki urabiania czy wielkość wydobycia. Wraz z rozwojem cywilizacji techniki i technologie wydobycia ulegają różnym udoskonaleniom, wpływając na poprawę i szybkość pracy.

żwir