Zrównoważona gospodarka odpadami

Optymalne gospodarowanie odpadami to poważny problem współczesnych czasów. Postęp technologiczny i przemysłowy, a także wzrost demograficzny przyczyniły się do zwiększenia popytu na dobra konsumpcyjne, a równocześnie znacznie skrócił się okres użytkowania większości grup produktów.

Na całym świecie sukcesywnie zwiększa się liczba różnego rodzaju odpadów, które należy odpowiednio zagospodarować, by nie szkodziły środowisku, a więc również i ludziom. Zrównoważona gospodarka odpadami polega nie tylko na ich stosownym utylizowaniu, lecz przede wszystkim na traktowaniu odpadów jako cennego surowca, który może być ponownie wykorzystany, przetworzony lub stanowić źródło energii.

Gospodarka odpadami w Polsce

Gospodarka odpadami w Polsce jest regulowana przez szereg przepisów i wytycznych, które w zdecydowanej mierze wynikają z regulacji przyjętych wraz ze wstąpieniem i członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Zarówno przepisy UE, jak i krajowe, nakładają na samorządy lokalne obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami.

Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi opiera się w głównym stopniu na kompleksowym traktowaniu odpadów, obejmującym zarówno aspekty ekonomiczne, ekologiczne, jak i uwarunkowania społeczne. Warto podkreślić, że odpady nie są traktowane jako element nadający się wyłącznie do całkowitej utylizacji, lecz jako cenny surowiec, który można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. Takie podejście do zagospodarowania odpadów wynika przede wszystkim z ograniczenia cennej przestrzeni, która konieczna jest do ich unieszkodliwiania, przetwarzania i składowania. Warto wspomnieć również, że procesy utylizacji odpadów są w większości przypadków niekorzystne dla środowiska naturalnego, stąd też niezbędne jest ograniczanie tego typu działań.

śmietniki do segregacji