Kruszywa alternatywne w budownictwie

Kruszywa alternatywne, zarówno sztuczne, jak i powstałe w wyniku recyklingu, stanowią obecnie znaczące uzupełnienie na europejskim rynku kruszyw. W Polsce produkowane są kruszywa sztuczne z uwzględnieniem kruszyw naturalnych otrzymywanych ze skalnych surowców odpadowych i towarzyszących.

Kruszywa alternatywne wpisują się w główne założenia racjonalnej gospodarki odpadami, które mają na celu m.in. minimalizację wielkości odpadów i ich niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwianie pozostałych odpadów (w tym produkcja kruszyw sztucznych). Prognozy na przyszłość zakładają zmniejszenie produkcji kruszyw sztucznych, na rzecz produkcji kruszyw alternatywnych z recyklingu.

Specyfika kruszyw alternatywnych

Kruszywa alternatywne stanowią więc rodzaj produktu uzupełniającego wobec kruszyw naturalnych. Mogą być produkowane z różnych surowców odpadowych pochodzących z głównych gałęzi gospodarki. Do kruszyw alternatywnych zaliczamy przede wszystkim:

  • Kruszywa sztuczne, czyli wtórne. Są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które uzyskuje się w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną przeróbkę. Mogą być produkowane również z wtórnych surowców odpadowych, powstających w energetyce (popiół, żużel), hutnictwie żelaza i metali kolorowych, ciepłownictwie, przemyśle ceramicznym, górnictwie.
  • Kruszywa z recyklingu. Są to kruszywa, które powstały pod wpływem przeróbki nieorganicznego materiału, który zastosowany był wcześniej w budownictwie.

Kruszywa alternatywne znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (np. beton). Główne zainteresowanie tego rodzaju kruszywami pojawia się przy okazji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Najczęściej są one znacznie tańsze niż kruszywa naturalne przy porównywalnych właściwościach fizyko-mechanicznych.

kruszywa alternatywne